سپهر مساکنی


من مصاحبتون با این عابد رضایی را خواندم بهم برخورد این چه وضع مصاحبه درباره مقوله همجنس گرایی...... مصاحبه شونده و مصاحبه کننده هر دو با بی سوادی محض نصبت به این مسئله وفقط فیگور چپ بودن مصاحبه کردن
رفقا موضع شما خیلی بد بود و انتظار نداشتم..... نقطه قوت و ضعف.... پیوستن به جنبش رادیکال هم اینا سرش بحث مفصلیه
پاسخ:
رفیق این که من در وقت این مصاحبه چه موضعی اختیار کردم بر می گرده به چند سال پیش و به حتم که موضع امروزی ما نیست
اما در مورد آقای شیرازی ایشان از دوستان ما بوده و من در جایگاهی نیستم که بخواهم به جای ایشان پاسخ دهم ولی آنچه که مهم میدانم تا بگویم این است که ایشان در مورد مسئله جنسیت شاید رادیکال نبوده اما شخصیت باسوادی هستند
اما در مورد فیگور چپ نبودن من لحن تندی اختیار کردید، خود را قائل به این می دانم که بگویم در مورد اینگونه مسائل شما در مقام این قضاوت نبوده، نیستیتد و با این روند نخواهید.
تز 11 فوئر باخ : فلاسفه تا کنون جهان را گوناگون تفسیر و تعبیر کردند حال آنکه بحت بر سر تغییر آن است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر